Skip to content

Belt progression and requirements for examinations in Chi Ryu Iaido

Below listed you'll find the minimum requirements for examinations in Chi Ryu Iaido as taught in the Federation Geido Tao Chi Kihon.

Gokyū (五級) - 5th Kyu

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • Mae
  • Ushiro

Yonkyū (四級) - 4th Kyu

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • Mae
  • Ushiro
  • Uke Nagashi
  • Tsuka Ate

Sankyū (三級) - 3rd Kyu

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • Mae
  • Ushiro
  • Uke Nagashi
  • Tsuka Ate
  • Kesa Giri
  • Morote Tsuki

Nikyū (二級) - 2nd Kyu

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • Mae
  • Ushiro
  • Uke Nagashi
  • Tsuka Ate
  • Kesa Giri
  • Morote Tsuki
  • Sanpo Giri
  • Ganmen Ate

Ikkyū (一級) - 1st Kyu

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • Mae
  • Ushiro
  • Uke Nagashi
  • Tsuka Ate
  • Kesa Giri
  • Morote Tsuki
  • Sanpo Giri
  • Ganmen Ate
  • Soete Tsuki
  • Shiho Giri

Shodan (初段) - 1st Dan

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • Mae
  • Ushiro
  • Uke Nagashi
  • Tsuka Ate
  • Kesa Giri
  • Morote Tsuki
  • Sanpo Giri
  • Ganmen Ate
  • Soete Tsuki
  • Shiho Giri

Nidan (二段) - 2nd Dan

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • Mae
  • Ushiro
  • Uke Nagashi
  • Tsuka Ate
  • Kesa Giri
  • Morote Tsuki
  • Sanpo Giri
  • Ganmen Ate
  • Soete Tsuki
  • Shiho Giri
 • Chi Ryu Iai Shoden Bunkai

Sandan (三段) - 3rd Dan

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • 3 Kata chosen by the examiner
  • 3 Bunkai Forms according to the chosen Kata
 • Chi Ryu Iai Chuden
  • Mae
  • Enyo
  • Uke Nagashi
  • Mawari Gakari
  • Sanpo Giri
  • Taki Otoshi
  • Oroshi
  • Ryo Guruma
  • Munazukushi
  • Sekka
  • Ganmen Ate
  • Shiho Giri

Yondan (四段) - 4th Dan

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • 3 Kata chosen by the examiner
  • 3 Bunkai Forms according to the chosen Kata
 • Chi Ryu Iai Chuden
  • Mae
  • Enyo
  • Uke Nagashi
  • Mawari Gakari
  • Sanpo Giri
  • Taki Otoshi
  • Oroshi
  • Ryo Guruma
  • Munazukushi
  • Sekka
  • Ganmen Ate
  • Shiho Giri
 • Chi Ryu Iai Chuden Bunkai

Godan (五段) - 5th Dan

 • Chi Ryu Iai Shoden
  • 3 Kata chosen by the examiner
  • 3 Bunkai Forms according to the chosen Kata
 • Chi Ryu Iai Chuden
  • 3 Kata chosen by the examiner
  • 3 Bunkai Forms according to the chosen Kata
 • Chi Ryu Iai Okuden